Qarta Polis

Ezechiele 12,1-20

EBRAICO GRECO LATINO ITALIANO
יב,א וַיְהִי דְבַר-יְהוָה, אֵלַי לֵאמֹר.  12:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων 1 Et factus est sermo Domini ad me, dicens : 121Mi fu rivolta questa parola del Signore:
יב,ב בֶּן-אָדָם, בְּתוֹךְ בֵּית-הַמֶּרִי אַתָּה יֹשֵׁב:  אֲשֶׁר עֵינַיִם לָהֶם לִרְאוֹת וְלֹא רָאוּ, אָזְנַיִם לָהֶם לִשְׁמֹעַ וְלֹא שָׁמֵעוּ–כִּי בֵּית מְרִי, הֵם.  2 Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐν μέσῳ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν σὺ κατοικεῖς, οἳ ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς τοῦ βλέπειν καὶ οὐ βλέπουσιν καὶ ὦτα ἔχουσιν τοῦ ἀκούειν καὶ οὐκ ἀκούουσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν. 2 Fili hominis, in medio domus exasperantis tu habitas : qui oculos habent ad videndum, et non vident, et aures ad audiendum, et non audiunt : quia domus exasperans est. 2«Figlio dell’uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genìa di ribelli.
יב,ג וְאַתָּה בֶן-אָדָם, עֲשֵׂה לְךָ כְּלֵי גוֹלָה, וּגְלֵה יוֹמָם, לְעֵינֵיהֶם; וְגָלִיתָ מִמְּקוֹמְךָ אֶל-מָקוֹם אַחֵר, לְעֵינֵיהֶם–אוּלַי יִרְאוּ, כִּי בֵּית מְרִי הֵמָּה.  3 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ποίησον σεαυτῷ σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας ἐνώπιον αὐτῶν καὶ αἰχμαλωτευθήσῃ ἐκ τοῦ τόπου σου εἰς ἕτερον τόπον ἐνώπιον αὐτῶν, ὅπως ἴδωσιν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν. 3 Tu ergo, fili hominis, fac tibi vasa transmigrationis, et transmigrabis per diem coram eis. Transmigrabis autem de loco tuo ad locum alterum in conspectu eorum, si forte aspiciant, quia domus exasperans est : 3Tu, figlio dell’uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare; davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genìa di ribelli.
יב,ד וְהוֹצֵאתָ כֵלֶיךָ כִּכְלֵי גוֹלָה, יוֹמָם–לְעֵינֵיהֶם; וְאַתָּה, תֵּצֵא בָעֶרֶב לְעֵינֵיהֶם, כְּמוֹצָאֵי, גּוֹלָה.  4 καὶ ἐξοίσεις τὰ σκεύη σου ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ σὺ ἐξελεύσῃ ἑσπέρας ὡς ἐκπορεύεται αἰχμάλωτος· 4 et efferes foras vasa tua quasi vasa transmigrantis per diem in conspectu eorum : tu autem egredieris vespere coram eis, sicut egreditur migrans. 4Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati.
יב,ה לְעֵינֵיהֶם, חֲתָר-לְךָ בַקִּיר; וְהוֹצֵאתָ, בּוֹ.  5 ἐνώπιον αὐτῶν διόρυξον σεαυτῷ εἰς τὸν τοῖχον καὶ διεξελεύσῃ δι’ αὐτοῦ· 5 Ante oculos eorum perfode tibi parietem, et egredieris per eum. 5Fa’ alla loro presenza un’apertura nel muro ed esci di lì.
יב,ו לְעֵינֵיהֶם עַל-כָּתֵף תִּשָּׂא, בָּעֲלָטָה תוֹצִיא–פָּנֶיךָ תְכַסֶּה, וְלֹא תִרְאֶה אֶת-הָאָרֶץ:  כִּי-מוֹפֵת נְתַתִּיךָ, לְבֵית יִשְׂרָאֵל.  6 ἐνώπιον αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀναλημφθήσῃ καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσῃ, τὸ πρόσωπόν σου συγκαλύψεις καὶ οὐ μὴ ἴδῃς τὴν γῆν· διότι τέρας δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ. 6 In conspectu eorum in humeris portaberis ; in caligine effereris : faciem tuam velabis, et non videbis terram, quia portentum dedi te domui Israël. 6Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell’oscurità. Ti coprirai la faccia, in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli Israeliti».
יב,ז וָאַעַשׂ כֵּן, כַּאֲשֶׁר צֻוֵּיתִי, כֵּלַי הוֹצֵאתִי כִּכְלֵי גוֹלָה יוֹמָם, וּבָעֶרֶב חָתַרְתִּי-לִי בַקִּיר בְּיָד; בָּעֲלָטָה הוֹצֵאתִי עַל-כָּתֵף נָשָׂאתִי, לְעֵינֵיהֶם.  {פ} 7 καὶ ἐποίησα οὕτως κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατό μοι, καὶ σκεύη ἐξήνεγκα ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας καὶ ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον καὶ κεκρυμμένος ἐξῆλθον, ἐπ’ ὤμων ἀνελήμφθην ἐνώπιον αὐτῶν. – 7 Feci ergo sicut præceperat mihi Dominus : vasa mea protuli quasi vasa transmigrantis per diem, et vespere perfodi mihi parietem manu : et in caligine egressus sum, in humeris portatus in conspectu eorum. 7Io feci come mi era stato comandato: preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e, sul tramonto, feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell’oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle.
יב,ח וַיְהִי דְבַר-יְהוָה אֵלַי, בַּבֹּקֶר לֵאמֹר.  8 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με τὸ πρωῒ λέγων 8 Et factus est sermo Domini mane ad me, dicens : 8Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore:
יב,ט בֶּן-אָדָם, הֲלֹא אָמְרוּ אֵלֶיךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל בֵּית הַמֶּרִי:  מָה, אַתָּה עֹשֶׂה.  9 Υἱὲ ἀνθρώπου, οὐκ εἶπαν πρὸς σὲ ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ οἶκος ὁ παραπικραίνων Τί σὺ ποιεῖς; 9 Fili hominis, numquid non dixerunt ad te domus Israël, domus exasperans : Quid tu facis ? 9«Figlio dell’uomo, non ti ha chiesto la casa d’Israele, quella genìa di ribelli, che cosa stai facendo?
יב,י אֱמֹר אֲלֵיהֶם, כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה:  הַנָּשִׂיא הַמַּשָּׂא הַזֶּה, בִּירוּשָׁלִַם, וְכָל-בֵּית יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר-הֵמָּה בְתוֹכָם.  10 εἰπὸν πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος κύριος Ὁ ἄρχων καὶ ὁ ἀφηγούμενος ἐν Ιερουσαλημ καὶ παντὶ οἴκῳ Ισραηλ, οἵ εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν, 10 Dic ad eos : Hæc dicit Dominus Deus : Super ducem onus istud, qui est in Jerusalem, et super omnem domum Israël, quæ est in medio eorum. 10Rispondi loro: Così dice il Signore Dio: Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa d’Israele che vi abita.
יב,יא אֱמֹר, אֲנִי מוֹפֶתְכֶם:  כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי, כֵּן יֵעָשֶׂה לָהֶם–בַּגּוֹלָה בַשְּׁבִי, יֵלֵכוּ.  11 εἰπὸν ὅτι ἐγὼ τέρατα ποιῶ ἐν μέσῳ αὐτῆς· ὃν τρόπον πεποίηκα, οὕτως ἔσται αὐτοῖς· ἐν μετοικεσίᾳ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται, 11 Dic : Ego portentum vestrum : quomodo feci, sic fiet illis : in transmigrationem et in captivitatem ibunt. 11Tu dirai: Io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io, sarà fatto a loro; saranno deportati e andranno in schiavitù.
יב,יב וְהַנָּשִׂיא אֲשֶׁר-בְּתוֹכָם אֶל-כָּתֵף יִשָּׂא, בָּעֲלָטָה וְיֵצֵא–בַּקִּיר יַחְתְּרוּ, לְהוֹצִיא בוֹ; פָּנָיו יְכַסֶּה–יַעַן אֲשֶׁר לֹא-יִרְאֶה לַעַיִן הוּא, אֶת-הָאָרֶץ.  12 καὶ ὁ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐπ’ ὤμων ἀρθήσεται καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσεται διὰ τοῦ τοίχου, καὶ διορύξει τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν δι’ αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον αὐτοῦ συγκαλύψει, ὅπως μὴ ὁραθῇ ὀφθαλμῷ, καὶ αὐτὸς τὴν γῆν οὐκ ὄψεται. 12 Et dux qui est in medio eorum, in humeris portabitur ; in caligine egredietur : parietem perfodient, ut educant eum ; facies ejus operietur, ut non videat oculo terram. 12Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell’oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire; si coprirà il viso, per non vedere con gli occhi il paese.
יב,יג וּפָרַשְׂתִּי אֶת-רִשְׁתִּי עָלָיו, וְנִתְפַּשׂ בִּמְצוּדָתִי; וְהֵבֵאתִי אֹתוֹ בָבֶלָה אֶרֶץ כַּשְׂדִּים, וְאוֹתָהּ לֹא-יִרְאֶה וְשָׁם יָמוּת.  13 καὶ ἐκπετάσω τὸ δίκτυόν μου ἐπ’ αὐτόν, καὶ συλλημφθήσεται ἐν τῇ περιοχῇ μου, καὶ ἄξω αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὐτὴν οὐκ ὄψεται καὶ ἐκεῖ τελευτήσει. 13 Et extendam rete meum super eum, et capietur in sagena mea : et adducam eum in Babylonem, in terram Chaldæorum, et ipsam non videbit : ibique morietur. 13Stenderò su di lui la mia rete e rimarrà preso nel mio laccio: lo condurrò nella terra dei Caldei, a Babilonia, ma non la vedrà e là morirà.
יב,יד וְכֹל אֲשֶׁר סְבִיבֹתָיו עֶזְרֹה וְכָל-אֲגַפָּיו, אֱזָרֶה לְכָל-רוּחַ; וְחֶרֶב, אָרִיק אַחֲרֵיהֶם.  14 καὶ πάντας τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ τοὺς βοηθοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀντιλαμβανομένους αὐτοῦ διασπερῶ εἰς πάντα ἄνεμον καὶ ῥομφαίαν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν· 14 Et omnes qui circa eum sunt, præsidium ejus, et agmina ejus, dispergam in omnem ventum, et gladium evaginabo post eos. 14Disperderò ai quattro venti quanti sono intorno a lui, le sue guardie e tutte le sue truppe; snuderò contro di loro la spada.
יב,טו וְיָדְעוּ, כִּי-אֲנִי יְהוָה, בַּהֲפִיצִי אוֹתָם בַּגּוֹיִם, וְזֵרִיתִי אוֹתָם בָּאֲרָצוֹת.  15 καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ διασκορπίσαι με αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις. 15 Et scient quia ego Dominus, quando dispersero illos in gentibus, et disseminavero eos in terris. 15Quando li avrò dispersi fra le nazioni e li avrò disseminati in paesi stranieri, allora sapranno che io sono il Signore.
יב,טז וְהוֹתַרְתִּי מֵהֶם אַנְשֵׁי מִסְפָּר, מֵחֶרֶב מֵרָעָב וּמִדָּבֶר–לְמַעַן יְסַפְּרוּ אֶת-כָּל-תּוֹעֲבוֹתֵיהֶם, בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר-בָּאוּ שָׁם, וְיָדְעוּ, כִּי-אֲנִי יְהוָה.  {פ} 16 καὶ ὑπολείψομαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀριθμῷ ἐκ ῥομφαίας καὶ ἐκ λιμοῦ καὶ ἐκ θανάτου, ὅπως ἐκδιηγῶνται πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος. – 16 Et relinquam ex eis viros paucos a gladio, et fame, et pestilentia, ut enarrent omnia scelera eorum in gentibus ad quas ingredientur, et scient quia ego Dominus. 16Tuttavia ne risparmierò alcuni, scampati alla spada, alla fame e alla peste, perché raccontino tutti i loro abomini alle nazioni fra le quali andranno; allora sapranno che io sono il Signore».
יב,יז וַיְהִי דְבַר-יְהוָה, אֵלַי לֵאמֹר.  17 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων 17 Et factus est sermo Domini ad me, dicens : 17Mi fu rivolta questa parola del Signore:
יב,יח בֶּן-אָדָם, לַחְמְךָ בְּרַעַשׁ תֹּאכֵל; וּמֵימֶיךָ, בְּרָגְזָה וּבִדְאָגָה תִּשְׁתֶּה.  18 Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸν ἄρτον σου μετ’ ὀδύνης φάγεσαι καὶ τὸ ὕδωρ σου μετὰ βασάνου καὶ θλίψεως πίεσαι 18 Fili hominis, panem tuum in conturbatione comede, sed et aquam tuam in festinatione et mœrore bibe. 18«Figlio dell’uomo, mangia il pane con paura e bevi l’acqua con trepidazione e con angoscia.
יב,יט וְאָמַרְתָּ אֶל-עַם הָאָרֶץ כֹּה-אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה לְיוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם, אֶל-אַדְמַת יִשְׂרָאֵל, לַחְמָם בִּדְאָגָה יֹאכֵלוּ, וּמֵימֵיהֶם בְּשִׁמָּמוֹן יִשְׁתּוּ–לְמַעַן תֵּשַׁם אַרְצָהּ, מִמְּלֹאָהּ, מֵחֲמַס, כָּל-הַיֹּשְׁבִים בָּהּ.  19 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τῆς γῆς Τάδε λέγει κύριος τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ Τοὺς ἄρτους αὐτῶν μετ’ ἐνδείας φάγονται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτῶν μετὰ ἀφανισμοῦ πίονται, ὅπως ἀφανισθῇ ἡ γῆ σὺν πληρώματι αὐτῆς, ἐν ἀσεβείᾳ γὰρ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ· 19 Et dices ad populum terræ : Hæc dicit Dominus Deus ad eos qui habitant in Jerusalem, in terra Israël : Panem suum in sollicitudine comedent, et aquam suam in desolatione bibent : ut desoletur terra a multitudine sua, propter iniquitatem omnium qui habitant in ea. 19Dirai alla popolazione del paese: Così dice il Signore Dio agli abitanti di Gerusalemme, alla terra d’Israele: Mangeranno il loro pane nell’angoscia e berranno la loro acqua nella desolazione, perché la loro terra sarà spogliata della sua abbondanza, a causa dell’empietà di tutti i suoi abitanti.
יב,כ וְהֶעָרִים הַנּוֹשָׁבוֹת תֶּחֱרַבְנָה, וְהָאָרֶץ שְׁמָמָה תִהְיֶה; וִידַעְתֶּם, כִּי-אֲנִי יְהוָה.  {פ} 20 καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν αἱ κατοικούμεναι ἐξερημωθήσονται, καὶ ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν ἔσται· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος. 20 Et civitates quæ nunc habitantur, desolatæ erunt, terraque deserta, et scietis quia ego Dominus. 20Le città popolose saranno distrutte e la campagna ridotta a un deserto; saprete allora che io sono il Signore».

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Qarta Polis

Disegnato da Giovanni Lenzi